Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.Voor het bijwonen van vergaderingen (zowel bestuursvergaderingen als vergaderingen met derden) wordt geen vergoeding (vacatiegeld) verstrekt.Alleen directe kosten, zoals reis-, verblijf-, en vergaderkosten komen voor vergoeding in aanmerking en alleen tegen overlegging van een declaratie, die door de overige bestuursleden moet worden goedgekeurd.

Financiële verantwoording

Jaarlijks wordt een jaarrekening opgemaakt over het voorgaande boekjaar. De jaarrekeningen zijn, tot op heden, door het bestuur in daartoe speciaal bijeengeroepen bestuursvergadering behandeld en goedgekeurd. Een positief exploitatie saldo wordt toegevoegd aan het vermogen van de stichting. Een negatief exploitatie saldo wordt daarvan afgeboekt. In de afgelopen paar jaren bedroegen de directe stichtingskosten nog geen €100 en werden alle overige gelden besteed aan of gereserveerd voor de doelstelling van de stichting.
In de jaren  2016, 2017 en 2018 is respectievelijk   € 21.296, € 12.566 en € 16.038 besteed aan de doelstelling.

BALANS PER 31 DECEMBER 

Uitzondering publicering balans

Stichting de Rots is een vermogensfonds.

Dit houdt in, dat de stichting, als ANBI, niet actief geld of goederen werft. Daarnaast besteed de ANBI

het vermogen en de opbrengsten van het vermogen vrijwel alleen aan de doelstelling.

Op grond daarvan hoeft Stichting de Rots haar balans niet te publiceren.                 

                                                                                                                             

                                                                                                                                              

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN                        2021                            2020                 2019
BATEN

Ontvangen rente                                                      4.648.45                    5.404.88         5.353.02  
                                                                                             -----------                    -----------           ------------                                                                                  T
Totaal van baten                                                        4.648.45                    5.404.88         5.353.02  

 

LASTEN

Stichtingskosten                                                           465.73                         321.59             617.18              
                                                                                               ----- --------          --- ----------            --------------
Totaal van de lasten                                                      465.73                       321.59              617.18       
Saldo baten -/-  lasten                                              4.182.72                   5.083.29           4735.84              
Gelden besteed aan doelstelling                    49.920.99               18.077.03        14.150.70          

                                                                                             =======                   =======          =======                                                                      
Resultaat boekjaar (negatief)                           45.738.27-              12.993.74-        9.414.86-           

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

Baten: Door de dalende rente, dalen tevens de inkomsten van de stichting.

Stichtingskosten: Er worden geen vergoedingen betaald aan de bestuursleden voor hun werkzaamheden.

Gelden besteed aan doelstelling: Het betreft hier donaties aan andere ANBI's, waarvan de

doelstellingen aansluiten bij de doelstellingen van de stichting.

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb