Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.Voor het bijwonen van vergaderingen (zowel bestuursvergaderingen als vergaderingen met derden) wordt geen vergoeding (vacatiegeld) verstrekt.Alleen directe kosten, zoals reis-, verblijf-, en vergaderkosten komen voor vergoeding in aanmerking en alleen tegen overlegging van een declaratie, die door de overige bestuursleden moet worden goedgekeurd.

Financiële verantwoording

Jaarlijks wordt een jaarrekening opgemaakt over het voorgaande boekjaar. De jaarrekeningen zijn, tot op heden, door het bestuur in daartoe speciaal bijeengeroepen bestuursvergadering behandeld en goedgekeurd. Een positief exploitatie saldo wordt toegevoegd aan het vermogen van de stichting. Een negatief exploitatie saldo wordt daarvan afgeboekt. In de afgelopen paar jaren bedroegen de directe stichtingskosten nog geen €100 en werden alle overige gelden besteed aan of gereserveerd voor de doelstelling van de stichting.
In de jaren, 2018, 2019 en 2020 is respectievelijk,  € 16.038 , € 14.150 en € 18.077 besteed aan de doelstelling.

 

BALANS PER 31 DECEMBER 

Uitzondering publicering balans

Stichting de Rots is een vermogensfonds.

Dit houdt in, dat de stichting, als ANBI, niet actief geld of goederen werft. Daarnaast besteed de ANBI

het vermogen en de opbrengsten van het vermogen vrijwel alleen aan de doelstelling.

Op grond daarvan hoeft Stichting de Rots haar balans niet te publiceren.                 

                                                                                                                                               

STAAT VAN BATEN EN LASTEN              2023                        2022                         2021                 
BATEN

Ontvangen rente                                              7070.38                2936.66                4648.45      
                                                                                     ----------                  -----------                -----------                                                                                   

Totaal van baten                                               7070.38                 2936.66                4648.45

LASTEN

Stichtingskosten                                                 651.83                     718.21                  465.73                      
                                                                                     -----------                -------------             -------------     
Totaal van de lasten                                           651.83                    718.21                  465.73             
Saldo baten -/-  lasten                                    6418.53                 2218.45               4182.72                
Gelden besteed aan doelstelling          58060.05              55797.14            49920.99

                                                                               ========               ========           =======                                                                               
Resultaat boekjaar (negatief)                51641.50-            53578.69-           45738.27-        

 

 


Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

Stichtingskosten: Er worden geen vergoedingen betaald aan de bestuursleden voor hun werkzaamheden.

Gelden besteed aan doelstelling: Het betreft hier donaties aan andere ANBI's, waarvan de

doelstellingen aansluiten bij de doelstellingen van de stichting.

 

 

 

JV 2022 De Rots T B V Publicatie Op Website 2
PDF – 15,3 KB 68 downloads

Maak jouw eigen website met JouwWeb